elte.cz - logo

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Elteholding a.s.

Vážení obchodní přátelé,
na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob dále jen GDPR si Vás dovolujeme seznámit se způsobem zpracování osobních údajů. Podrobnosti naleznete níže.

Společnost ELTE, s.r.o zpracovává tyto osobní a identifikační údaje subjektů údajů, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, se kterými společnost ELTE s.r.o. uzavřela smlouvu, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR:

– IČ, DIČ, Adresa sídla, číslo bankovního účtu, jméno a příjmení zástupce obchodního partnera, telefonní čísla, e-mailové adresy pro účely evidence smluv, objednávek, fakturace, poštovní a elektronické komunikace.

Společnost ELTE s.r.o. dále zpracovává údaje tyto osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to k ochraně svých oprávněných zájmů, zejm. k účelům přímého marketingu spočívající v zasílání obchodních sdělení Zákazníkům, kteří nakoupili zboží u společnosti ELTE s.r.o. v posledních 60 měsících:

– jméno, příjmení, titul, emailová adresa, telefonní číslo.

Zákazník uděluje souhlas se zpracováním následujících osobních údajů pro účely kontaktního formuláře uvedeného na webových stránkách společnosti ELTE, s.r.o., a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR:

– jméno, příjmení, e-mailová adresa, příp. telefon.

Beru na vědomí, že mám právo kdykoli odvolat udělený souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování, založená na mém souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Informace o zpracování osobních údajů
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) jsem informován/a o zpracování osobních údajů následovně:

Zpracovávané osobní informace:

1. Název firmy,
2. jméno a příjmení, titul, oprávněného zástupce
3. adresu sídla firmy,
4. IČ, DIČ
5. telefonní číslo,
6. e-mailovou adresu,
7. bankovní spojení.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením GDPR za účelem vedení evidence obchodních partnerů a s tím souvisejícími činnostmi a budou zpracovávány v informačním systému společností ELTE, s.r.o. a budou použity pouze pro účely zpracování obchodních smluv, zpracování nabídek, objednávek, fakturace či pro jiné orgány a organizace, jejichž oprávnění je dáno právními předpisy. Jsem informován/a, že na základě výše uvedených pravidel budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje po dobu vyžadovanou platnými předpisy.

Beru na vědomí, že ELTE, s.r.o. předává osobní údaje těmto správcům a zpracovatelům:
• dalším příslušným orgánům státní správy a samosprávy
• bankovním institucím v případě jejich vyžádání
Beru na vědomí, že mám právo:
• mít přístup ke svým Osobním údajům (čl. 15 GDPR),
• požadovat jejich opravu (čl. 16 GDPR),
• na výmaz mých Osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody dle čl. 17 GDPR,
• na omezení zpracování Osobních údajů v případech dle čl. 18 GDPR,
• na přenositelnost Osobních údajů v případech stanovených v čl. 20 GDPR,
• podat stížnost proti neoprávněnému nakládání s osobními údaji podle čl. 77 GDPR u
dozorového úřadu.
Správcem osobních údajů je ELTE, s.r.o., IČ 46708111, se sídlem Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí nad Labem

c) Uplatnění dotazů a žádostí
• dotazy a žádosti lze uplatnit ve věci zpracování osobních údajů přes kontakty uvedených na webových stránkách www.elte-cz.com
• lhůta pro odpověď na dotazy a žádosti je 30 dnů od jejich doručení

d) Podání stížnosti
• stížnosti týkající se zpracování osobních údajů lze uplatnit přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese :
Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha 7, nebo na webových stránkách www.uoou.cz, E-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky qkbaa2n

ELTE, s.r.o., Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 351 400
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku – oddíl C, vložka 2289 vedená u Krajského soudu v Ústí n.L.
DIČ: CZ46708111, bank.spojení : ČSOB a.s., číslo účtu pro CZK: 415073383/0300, E-mail: elte@elte-cz.com, ID datové schránky: xhqptsd
www.elte-cz.com